วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปผลที่ได้รับจากการปฎิบัติงาน

สิ่งที่ได้จากการไปฝึกงานครั้งนี้
1.ได้ฝึกให้เราเป็นคนที่ต้องมีความตรงต่องเวลา
2. ทำให้เราความรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง
3. ทำให้เรารู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
4. ได้เรียนรู้การทำงานของหน่วยงานราชการ
5. ได้รู้จักการวางตัวกับผู้ใหญ่ ให้เหมาะสม
6. ได้สัมผัสกับการทำงานจริงๆและยังนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงๆ

สรุปรายการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ได้ปฎิบัติ
- ทำข่าวภาษาอังกฤษขึ้นเว็บ www.en.moe.go.th จำนวน 3 ข่าว
- สอนวิธีการแปลงไฟล์ให้นักศึกษาฝึกงานใหม่
- สอนขั้นตอนการทำข่าวภาษาอังกฤษขึ้นเว็บให้นักศึกษาที่มาฝึกงานใหม่
- ถ่ายเอกสาร 22 ชุด
- เดินส่งเอกสาร
- รับโทรศัพท์

ไม่มีปัญหาในการปฎิบัติงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความร่วมมือในการทำงาน
- มีเพื่อนใหม่และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปรายการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ได้ปฎิบัติ
- ทำข่าวภาษาอังกฤษขึ้นเว็ษ http://www.en.moe.go.th/ จำนวน 5 ข่าว
- แก้ไขรูปภาพในข่าวภาษาอังกฤษ
- พิมพ์รายงานการประมวลผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
- ตัดกระดาษเย็บมุม จำนวน 10 แผ่น
- ทำสันใส่แฟ้มแบ่งหมวดหมู่เอกสาร
- ถ่ายเอกสาร 20 ชุด
- เดินส่งเอกสาร
- รับโทรศัพท์

ปัญหา
- เวลาที่ให้พิมพ์รายงานน้อยเกินไป ทำให้งานเสร็จไม่ทันเวลาที่ต้องการ

การแก้ไขปัญหา
- แจ้งให้หัวหน้าทราบว่าเราพิมพ์ไม่ทัน เพราะเราต้องทำข่าวขึ้นเว็บด้วย หัวหน้าก็เข้าใจเพราะการทำข่าวต้องใช้เวลามากพอสมควรในกันอัปไฟล์รูปนั้นต้องใช้เวลา

ประโยชน์ที่ได้รับ
- พัฒนาบุคคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงาน กล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
- สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตการทำงานของเราได้
- ฝึกฝนให้เราเป็นคนช่างสังเกตและรู้จักปรับปรุงการพัฒนาการทำงานของเรา
- ทำให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้น
- ฝึกฝนให้เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปรายการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ได้ปฎิบัติ
- ทำข่าวภาษาอังกฤษขึ้นเว็บ http://www.en.moe.go.th/ จำนวน 6 ข่าว
- ช่วยงานในห้องประชุม
- หาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจเพิ่ม
- หารูปนายหลวง จำนวน 30 รูป
- ปรับแต่งรูปในข่าวภาษาอังกฤษ
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 20 ชุด
- เดินส่งเอกสาร
- รับโทรศัพท์

ปัญหา
- รูปภาพในข่าวภาษาอังกฤษ size ใหญ่เกินไป เวลาโหลดช้ามาก

การแก้ไขปัญหา
- ลดขนาดของภาพโดยใช้โปรแกรม Photshop เพื่อให้ภาพมีขนาด size เล็กลง เวลาโหลดจะเร็วขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
- ได้รู้จักหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น
- ได้รับความรู้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทำงานจริง
- สร้างเสริมการมีบุคคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม
- ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปรายการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ได้ปฎิบัติ
- ทำข่าวภาษาอังกฤษขึ้นเว็บ http://www.en.moe.go.th/ จำนวน 8 ข่าว
- หาข่าวเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ จำนวน 5 ข่าว
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 10 ชุด
- เช็คลิงค์ข่าวภาษาอังกฤษ http://www.en.moe.go.th/ ว่าลิงค์ไหนที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
- หาข้อมูลเกียวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำข้อมูลไปทำเว็บเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
- เดินส่งเอกสาร
- รับโทรศัพท์

ปัญหา
- ข่าวที่หาเกี่ยวกับโครงการในพระดำริไม่ใช่อย่างที่หัวหน้าต้องการเพราะเป็นโครงการเก่าแล้ว

การแก้ไขปัญหา
- ถามหัวหน้าว่าต้องการข่าวแบบไหน แล้วหาข่าวโครงการที่ใหม่ๆ ให้หัวหน้าดู

ประโยชน์ที่ได้รับ
- กล้าที่จะถามในสิ่งที่สงสัยมากขึ้น
- ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น
- กล้าคิดและกล้านำเสนอข้อมูลต่างๆ

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปรายการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ได้ปฎิบัติ
- ทำข่าวภาษาอังกฤษขึ้นเว็บ www.en.moe.go.th จำนวน 8 ข่าว
- ตัดแต่งรูปข่าวภาษาอังกฤษ จำนวน 4 รูป โดยใช้โปรแกรม Photoshop
- รับโทรศัพท์
- เดินส่งเอกสาร
- จัดเรียงเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายแก่การค้นหา
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 20 ชุด
- ไปรับเรื่องที่หน่วยงานสาระนิเทศแทนหัวหน้า

ปัญหา
- เอกสารที่จะจัดเรียงกันเป็นหมวดหมู่นั้นเยอะมาก
- รูปในข่าวภาษาอังกฤษที่จะตัดแต่งไม่

การแก้ไขปัญหา
- ต้องเริ่มคัดแยกเอกสารออกเป็นหมวดก่อน แล้วค่อยจะใหม่
- ต้องไปกรอบรูปมาจากเว็บข่าวภาษาไทย www.moe.go.th

ประโยชน์ที่ได้รับ
- การมีสติในการทำงานมากขึ้น
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปรายการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

วันที่ 24 - 28 มกราคม 2554

งานที่ได้ปฎิบัติ
- ทำข่าวภาษาอังกฤษขึ้นเว็ษ www.en.moe.go.th จำนวน 15 ข่าว
- เซ็นรับเอกสารบันทึกข้อความ
- แปลงไฟล์ รายการวิทยุพลังคิด ทั้งหมด 26 ตอนความยาวตอนละ 2 นาที
- แปลงไฟล์ แสงหนึ่งส่องสว่าง ณ กลางใจ 3 ตอน
- หาข่าวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับข่าววิชาการคอม
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 15 ชุด
- รับโทรศัพท์
- เดินส่งเอกสาร

ปัญหา
- การทำข่าวภาษาอังกฤษนั้นช้ามาก เพราะมีจำนวนหลายข่าว แต่ละข่าวมีรูปภาพจำนวนมาก

การแก้ไขปัญหา
- ทำข่าวขึ้นทีละข่าว เพื่อที่จะจำรูปในแต่ละข่าวไม่ผิดรูป ทำให้ไม่ต้องมาเสียเวลาแก้รูปข่าวอีก

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนรออะไรนานๆ ได้
- ฝึกการทำงานอย่างละเอียดและรอบคอบ
- ได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ มากขึ้น